لیست: طرح پژوهشی اماده به قرارداد - طرح پژوهشی در حال اجرا - طرح پژوهشی خاتمه یافته - (غیر طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) شورای پژوهشی دانشکده (داوری و تصویب) - (غیر طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) کمیته اخلاق - طرح پژوهشی تصویب معاونت پژوهشی - طرح (HSR) پس از تصویب - طرح (HSR) آماده به قرارداد - طرح (HSR) در حال اجرا - طرح (HSR) خاتمه یافته - طرح پژوهشی ارسال به کمیته اخلاق - (غیر طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) اطلاع رسانی شورای پژوهشی دانشکده - (غیر طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) خاتمه یافته - (طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) شورای مرکزی پژوهش (جهت تصویب نهایی) - (طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) کمیته اخلاق - (طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) اطلاع رسانی به شورای پژوهشی دانشکده جهت اطلاع - (غیر طرح)PHD/MSپایان نامه ( تحصیلات تکمیلی) کمیته اخلاق - (غیر طرح)PHD/MSپایان نامه ( تحصیلات تکمیلی) اطلاع رسانی رسمی به مدیر تحصیلات تکمیلی جهت صدور ابلاغ و شورای پژوهشی دانشکده جهت اطلاع - (غیر طرح)PHD/MSپایان نامه ( تحصیلات تکمیلی) خاتمه یافته - (طرح)PHD/MSپایان نامه تحصیلات تکمیلی( تحصیلات تکمیلی) شورای پژوهشی مرکزی (جهت تصویب نهایی) - (طرح)PHD/MSپایان نامه تحصیلات تکمیلی( تحصیلات تکمیلی) کمیته اخلاق(جهت اختصاص کد اخلاق) - (طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) خاتمه یافته - (طرح)PHD/MSپایان نامه تحصیلات تکمیلی( تحصیلات تکمیلی) اطلاع رسانی به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه جهت صدور ابلاغ - (طرح)PHD/MSپایان نامه تحصیلات تکمیلی( تحصیلات تکمیلی) خاتمه یافته - طرح فناورانه شورای مرکز رشد (انجام داوری) - طرح فناورانه ارسال جهت عقد قرارداد - طرح فناورانه در حال اجرا - طرح فناورانه خاتمه یافته - طرح فناورانه شورای پژوهشی مرکزی - طرح فناورانه کمیته اخلاق - (غیر طرح)PHD/MSپایان نامه ( تحصیلات تکمیلی) شورای تحصیلات تکمیلی - (طرح)MDپایان نامه پزشکی(دکترای حرفه ای-دستیاری) شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (جهت تایید پایان نامه) -
ردیف کد رهگیری عنوان نام نام خانوادگی جایگاه وضعیت تاریخ وضعیت
Top